Woningbouw Buitenlust

Diemen heeft een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijk voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen en voor ouderen om een levensloopbestendige woning te vinden. De wachttijden zijn enorm, zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom wil de gemeente 1085 sociale huurwoningen in Diemen bouwen, waaronder een appartementengebouw met ongeveer 40 woningen in Buitenlust.

Conceptplan sociale woningbouw Buitenlust

Een paar maanden geleden hebben gemeente Diemen en woningstichting Rochdale de bewoners van Buitenlust via een online enquête drie modellen voor de mogelijke toekomstige sociale huurwoningen in Buitenlust voorgelegd. Ruim 40% van de deelnemers heeft in die online raadpleging geen voorkeur voor een model aangegeven, waarschijnlijk omdat zij tegen bouwen in Buitenlust zijn. Van de deelnemers die wel een voorkeur hebben aangegeven, koos ruim de helft (52%) voor model 1. Gemeente Diemen en Rochdale hebben daarom een conceptplan voor model 1 verder uitgewerkt.

U kunt hier uw reactie geven op het conceptplan. Een uitgebreide beschrijving van het conceptplan en hoe het tot stand gekomen is vindt u hier.

Model 1 bestaat uit twee met elkaar verbonden gebouwen waarvan het hoogste gebouw vijf woonlagen (25 woningen) en het lagere gebouw drie woonlagen (13 woningen) heeft. Door de nieuwe woningen in dezelfde richting te plaatsen als de bestaande bebouwing wordt de nieuwbouw onderdeel van Buitenlust. Voorstanders van dit model geven aan dat een lager deel van het gebouw beter in de buurt past en dat het minder effect heeft op het uitzicht van de bestaande bewoners, de zon en daarmee opwekking van zonne-energie en privacy. Ook het feit dat de nieuwe bewoners straks verspreid over twee gebouwen wonen wordt als positief ervaren. De asymmetrische plaatsing in de groenstrook zorgt ervoor dat er aan de oostzijde voldoende ruimte overblijft voor groen en speelvoorzieningen.

Openbare ruimte

De speelgelegenheid wordt in het plan verplaatst in oostelijke richting. In het ‘speelbosje’ komt een speelplek met ruimte voor bewegen en balspel. Bij de exacte invulling van deze speelplaats zal de buurt worden betrokken zodat rekening gehouden kan worden met de wensen en behoeften.

Parkeren en verkeer

Conform het haalbaarheidsonderzoek Sociale woningbouw Buitenlust van maart 2019 is rekening gehouden met een parkeernorm voor auto’s van 0,85 parkeerplaats per woning. Bij de bouw van 38 woningen gaat het dus om 32 tot 34 extra parkeerplaatsen. Er is uit parkeerdrukmetingen (parkeeronderzoek maart 2020) van de gemeente Diemen gebleken dat het huidige aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein in Buitenlust niet volledig wordt gebruikt. Dit betekent dat de aanleg van 16 extra parkeerplaatsen voldoende is bij de bouw van 38 woningen. Als er in de toekomst toch behoefte blijkt te bestaan aan extra parkeerplaatsen, dan kunnen we de parkeerplaats op termijn uitbreiden. 

Gezien de huidige inschatting van het beperkte autobezit van de nieuwe bewoners en de huidige geringe verkeersbewegingen, verwachten we geen problemen met het verkeer in de wijk en geen negatief effect op het milieu.

Voor de fietsen komt er een aparte berging in de nieuwbouw. Er is ook plek voor een  buitenberging gereserveerd voor als er op termijn toch meer behoefte blijkt te zijn aan extra fietsenstalling. 

Een uitgebreide beschrijving van het conceptplan en hoe het tot stand gekomen is vindt u hier.

Online bijeenkomsten

We hebben op maandag 15 en dinsdag 16 maart online bijeenkomsten georganiseerd over het conceptplan met bewoners van Buitenlust. De vragen en antwoorden plaatsen we binnenkort op de website van de gemeente Diemen.

Hoe kunt u reageren op het conceptplan?

U kon tot en met 5 april 2021 op twee manieren reageren op het conceptplan: door deel te nemen aan een van de online bijeenkomsten of rechtstreeks via een invulformulier.

Wat gebeurt er met uw reacties?

Alle reacties, wensen en bedenkingen worden verzameld en met het conceptplan aangeboden aan het college van B en W. Het college van B en W neemt de beslissing om het conceptplan met alle reacties wel of niet aan de gemeenteraad aan te bieden. Als dat gebeurt dan is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen of er in Buitenlust gaat worden gebouwd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over sociale woningbouw in Diemen
op deze pagina van gemeente Diemen.